Privacy Policy

บริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่คุณ เราจึงปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เราในฐานะผู้พิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับเจ้าของข้อมูลซึ่งอธิบายถึงการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตลอดจนสิทธิ์ของคุณในฐานะข้อมูล หัวข้อข้อมูล เราขอยืนยันว่าเราได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือ
ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษและการดูแลเป็นพิเศษเมื่อรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ , ความทุพพลภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม และข้อมูลทางชีวภาพ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณ

เรารวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อ:

 • คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 • คุณให้ข้อมูลแก่เราผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • คุณให้ข้อมูลแก่เราผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางการติดต่อปกติของเรา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของคุณ เพื่อตอบคำถามของคุณและเพื่อดำเนินธุรกิจตามความคาดหวังของคุณว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น
เราอาจรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นประเภทต่อไปนี้:

ข้อมูลการติดต่อ
รวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณสนใจ งบประมาณของคุณ เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการ
ข้อมูลทางเทคนิค
รวมถึงข้อมูล เช่น ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ ประเภทเบราว์เซอร์ การตั้งค่าโซนเวลา ตำแหน่ง ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
ข้อมูลการใช้งาน
รวมถึงข้อมูล เช่น หน้าเว็บที่คุณเข้าถึงก่อนเข้าสู่แพลตฟอร์ม หน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชม ระยะเวลาที่คุณใช้บนหน้าเว็บ ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ลูกค้าค้นหาบนแพลตฟอร์ม เวลาและวันที่ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลการดูเว็บไซต์
ข้อมูลการสื่อสาร
รวมถึงข้อมูล เช่น อีเมล ประวัติการแชท และข้อมูลการสื่อสาร
สัญญา – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
รวมถึงข้อมูล เช่น หมายเลขประจำตัว ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต วันเดือนปีเกิด เพศ

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

1. เราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงจากช่องทางดังต่อไปนี้

 • คุณทำการลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • คุณติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณสนใจ
 • ท่านทำการนัดหมายเพื่อเข้าดูสินค้า/บริการของเรา
 • คุณให้ข้อมูลแก่เราเมื่อคุณตกลงที่จะซื้อสินค้า/บริการจากเรา
 • คุณเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของเราผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางเครือข่ายโซเชียลหรือช่องทางปกติหรือช่องทางปกติ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับจากบุคคลที่สามซึ่งรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของเราหรือในนามของเราจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดหรือสั่ง นอกจากนี้เรายังกำหนดให้บุคคลที่สามรักษาความลับและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุกกี้เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราให้บริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็รักษาความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้บริการของเราและ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์มของเรา

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสิ่งเดียวกัน เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระหว่างคุณกับเราที่จำเป็น:

 • เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สามหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณโดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อการปฏิบัติตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญา
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

เราได้สรุปการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการให้บริการและอธิบายพื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรานำมาใช้สำหรับแต่ละกิจกรรมในตารางด้านล่าง

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล พื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล
1) การให้บริการ รวมทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยว
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลการสื่อสาร
1) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาบริการ
2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณสนใจ
2) การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลการสื่อสาร
1) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการแนะนำผลิตภัณฑ์/บริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ รวบรวมข้อมูลและศึกษารูปแบบการใช้บริการของลูกค้าเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการของเราเพื่อพัฒนาบริการของเรา
3) เพื่อจัดการเว็บไซต์ของเรา ปรับปรุงบริการของเรา และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานเว็บไซต์
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลด้านเทคนิค
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการใช้ข้อมูลและสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อวางแผนธุรกิจของเราและปรับปรุงบริการของเราเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลด้านเทคนิค
 • ข้อมูลการใช้งาน
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการกำหนดลูกค้าเป้าหมาย ลักษณะการใช้งานของลูกค้า และการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการในการใช้งานของลูกค้า
5) การทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์/บริการ
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • สัญญา - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
6) เพื่อทำการตลาดทางตรงและนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ (ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณเท่านั้น)
 • ข้อมูลการติดต่อ
เราจะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณก่อนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการตลาดทางตรงเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ

เราอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมของเราซึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5. การเปิดเผยหรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

1. เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

 • บริษัทในเครือ;
 • แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์
 • บริษัทการตลาดหรือที่ปรึกษา
 • หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือมืออาชีพ

เรากำหนดให้บุคคลที่สามดังกล่าวข้างต้นที่เราเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราได้กำหนดไว้หรือ ได้รับคำสั่ง บุคคลที่สามจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกินกว่าวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

2. เมื่อมีการร้องขอ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือร่างกาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย การกล่าวหา การใช้สิทธิตามกฎหมาย และการป้องกันการฉ้อโกง

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระบบข้อมูลของเราภายใต้ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสำหรับการใช้งานระบบข้อมูลของเราและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน หรือบุคคลที่สาม บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้เฉพาะภายใต้ข้อกำหนดหรือคำแนะนำที่ได้รับเท่านั้น และจะต้องรักษาความลับและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อรักษาความลับเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป
 • จัดทำกระบวนการจัดการกับกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือคดีที่น่าสงสัย และต้องรายงานการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการของเรา และตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพิจารณาจำนวน ลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการบริการ ความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด และระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับจากคุกกี้เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จะถูกเก็บไว้ไม่เกิน 13 เดือนหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต:

 1. คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้ให้ความยินยอมกับเราก่อนหน้านี้เมื่อใดก็ได้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้การครอบครองของเรา (สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม)
 2. คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้เราส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณพร้อมทั้งขอให้เราเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอมแก่เรา (สิทธิ์ในการเข้าถึง)
 3. คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเพิ่มข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (สิทธิ์ในการแก้ไข)
 4. คุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลบางประการ (สิทธิ์ในการลบ)
 5. คุณมีสิทธิ์ขอให้เราหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลบางประการ (สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล)
 6. คุณมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นหรือตัวคุณเองด้วยเหตุผลบางประการ (สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล)
 7. คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลบางประการ (สิทธิ์ในการคัดค้าน)

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (อ.ส.ค.) / เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น

8. กิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขาย

เราอาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายหรือจัดให้มีบุคคลที่สามภายใต้ข้อกำหนดหรือคำแนะนำของเราให้ดำเนินการเช่นเดียวกันในกรณีต่อไปนี้

 • ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำการตลาดทางตรงให้กับคุณ เราจะดำเนินการดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ และเราได้แจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการตลาดทางตรงแล้ว ในเรื่องนี้ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการตลาดทางตรงได้ตลอดเวลาผ่านระบบการเลือกไม่รับของเรา
 • ในกรณีที่คุณเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท เช่น เกมหรือกิจกรรมในช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของเราสู่สาธารณะ เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อการตลาดทางตรง เว้นแต่คุณจะให้สิทธิ์แก่เรา แสดงความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาดทางตรง เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการตลาดทางตรง ในเรื่องนี้ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการตลาดทางตรงได้ตลอดเวลาผ่านระบบการเลือกไม่รับของเรา

9. นโยบายคุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลบันทึกเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อช่วยให้เราให้บริการได้ดียิ่งขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็รักษาความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ในกรณีต่อไปนี้:

 • คุกกี้ด้านฟังก์ชันการทำงาน: เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาของเราให้เหมาะกับความสนใจส่วนตัวของคุณได้เร็วขึ้น และปรับปรุงบริการบนแพลตฟอร์มให้มีความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อคุณมากขึ้น หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณโดยอ้างอิงความช่วยเหลือและการสนับสนุนของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ
 • คุกกี้การวิเคราะห์: เราใช้คุกกี้การวิเคราะห์ที่ Facebook และ Google มอบให้เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณผ่านการโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย หากคุณไม่ต้องการอนุญาตให้บุคคลที่สามเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้บนเว็บไซต์ของเรา

10. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบริการและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากคุณคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเรา) คุณต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากของเรา

11. การแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะตรวจสอบความมีประสิทธิผลของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะโพสต์หรือเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับนโยบายบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของเรา

12. ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูล

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล หรือส่งคำถามและข้อร้องเรียน (เพิ่มเติม) ถึงเรา คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้

บริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :
98 ถ.คลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ช่องทางการติดต่อ :
โทรศัพท์ : 02-509-0099
Email : escopremium@escopremium.com