product-specification

ลักษณะงานShade Number
ผู้ปฎิบัติงานเชื่อมตัด2
งานเชื่อมทองเหลือง บัดกรี3 – 4
งานตัดหรือเชื่อมด้วยออกซิเจนหรือก๊าซ ชิ้นงานหนาไม่เกิน 1/8 นิ้ว4 – 5
งานตัดหรือเชื่อมด้วยออกซิเจนหรือก๊าซ ชิ้นงานหนาไม่เกิน 1/2 นิ้ว และงานเชื่อมไฟฟ้าน้อยกว่า 30 แอมป์5 – 6
งานตัดหรือเชื่อมด้วยก๊าซ ชิ้นงานหนามากกว่า 1/2 นิ้ว และงานเชื่อมไฟฟ้าน้อยกว่า 30 – 75 แอมป์6 – 8
งานเชื่อมไฟฟ้า 75 – 200 แอมป์10
งานเชื่อมไฟฟ้า 200 – 400 แอมป์12
งานเชื่อมไฟฟ้า มากกว่า 400 แอมป์14