อุปกรณ์นิรภัย


อุปกรณ์นิรภัย กันศีรษะ (Head Protection Devices) ใช้สำหรับ ป้องกัน ศรีษะจากการถูกกระแทก ชน หรือวัตถุตกจากที่สูงมากระทบศีรษะ มีลักษณะแข็งแรง และทำด้วยวัสดุที่แตกต่างกันออกไป หมวกนิรภัยซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบมีขอบหมวกโดยรอบ กับแบบที่มีเฉพาะกระบังด้านหน้า

หมวกนิรภัยประกอบด้วยตัวหมวก ทำมาจากพลาสติก โลหะ หรือ ไฟเบอร์กลาส

สายพยุง ได้แก่ สายรัดศีรษะ และสายรัดด้านหลังศีรษะ ซึ่งสามารถปรับ ให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่ได้ด้วย

สายรัดคาง คือ สายรัดใต้คางเพื่อให้กระชับยิ่งขึ้น
แผ่นซับเหงื่อ ทำมาจากใยสังเคราะห์ใช้สสำหรับซับเหงื่อและให้อากาศผ่านได้ นอกจากนั้นแล้วหมวกนิรภัยยังแบ่งออกตามคุณสมบัติของการใช้งานได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ประเภท A ทำมาจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับ ใช้งานทั่วไป เช่น คนก่อสร้าง โยธา เครื่องจักรกล เหมืองแร่ และงานที่ไม่เสี่ยงกับกระแส ไฟฟ้าแรงสูง เปลอืกนอกป้องกันน้ำได้

2. ประเภท B ท ามาจากวัสดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติก หรือไฟเบอร์กลาส และ ไม่มีรูที่หมวก เหมาะส าหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าแรงสูง เช่น ช่างเดนิ สายไฟ ในสถานีไฟฟ้าและในโรงไฟฟ้า

3. ประเภท C ท ามาจากวัสดุที่เป็นโลหะ เหมาะส าหรบั การใช้งานป้องกนั การ กระแทก แรงเจาะ และใช้ในงานทไ่ีมเ่สย่ีงกบั กระแสไฟฟ้า

4. ประเภท D ท ามาจากวัสดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติก และไฟเบอร์กลาส ออกแบบเพ่อืใช้ในงานดบัเพลงิหรอืงานป้องกนัอคั คภี ยั ต้องมคีวามทนทานไม่ไหม้ไฟ และไมเ่ ป็นตวัน าไฟฟ้า

มาตรฐานสากลสำหรับควบคุมคุณภาพการผลิตหมวกนิรภัยของประเทศไทย ก็คือ มอก.368/2524 และจะต้องมีค าอธิบายอยู่ด้านในของหมวก มีเครื่องหมายการค้า ชื่อ ผู้ผลิตสินค้า วัน เดือน ปีที่ผลิต บอกประเภท ชนิดของสินค้า วัสดุที่ใช้ในการผลิต จะต้อง มกีารทดสอบดา้นไฟฟ้า โดยเฉพาะหมวกนิรภยัประเภท B โดยการใชแ้รงเคล่อืนไฟฟ้า กระแสสลับขนาด 20,000 โวลท์ ที่ 50-60 ไซเกิลต่อวินาที เป็นเวลา 3 นาที และจะมี กระแสไฟฟ้ารวั่ ไมเ่กิน 9 มิลลิแอมป์ส่วนประเภทอื่น จะมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าน้อย กว่า จะอยู่ที่ 2,200 โวลท์ ที่ 50-60 ไซเกิลต่อวินาที ในเวลา 1 นาที และกระแสจะรั่วไม่ เกิน 1 มลิลแิอมป์มกีารทดสอบความทนต่อการไหมไฟ และการทดสอบความคงทนต่อ ้ แรงกระทำ ซึ่งหมวกนิรภัยทุกชนิดนั้นจะช่วยลดอันตรายจากการถูกวัสดุตกมากระทบ กระแทกศีรษะได้มาก หากมีการใช้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง

นอกจากนี้ยังมีหมวกนิรภัยสำหรับสตรี สำหรับสตรีที่ทำงานสัมผัสกับ เครื่องจักรกล สายพาน ใบพัด ที่มีการเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันเส้นผมให้ ถูกดูด เข้าไปกับ เครื่องจักร ซึ่งบางชนิดทำด้วยวัสดุทนไฟเพื่อใช้ในการทำงานที่มีความร้อนจากงานเชื่อม หรอืหลอมโลหะ กับ หมวกชนิดปมั๊ขน้ึรูปมลีกัษณะของหมวกบางและเบา เพ่อืใชส้ าหรับ งานเบาในโรงงานบางชนิดเท่านั้น และมีข้อจ ากัดเข้มงวดในการใช้ จะใช้แทนหมวกนิรภัยไม่ได้เด็ดขาด การดูแลรักษา โดยการทำความสะอาดทั้งตัวหมวกและอุปกรณ์ ประกอบด้วย น้ำอุ่นกับสบู่ หรือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ งานของหมวกที่มีการผลัดเปลี่ยนกันใช้ พร้อมทั้งการตรวจสอบดูแล ส่วนที่มีการช ารุดที่ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ หรือช ารุดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ให้เปลี่ยนชุดใหม่